Projekt Moderní škola

 

 

Projekt Moderní škola

 

 

Projekty realizowane w roku 2022


 

Bon Pierwszaka Czechy 2022

 


Projekty realizowane w roku 2020


POZNÁVÁME INKLUZI III; CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020561

POZNÁVÁME INKLUZI III


 

Projekt: Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit (styczeń - grudzień 2020)

Dokument do pobrania: Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit.pdf

 


Projekty realizowane w latach 2017-19


 

EU a MŠMT

Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční prostředky v celkové výši 7 184 762,50 Kč. Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější technikou – digitální minikatedrou Sweetbox, která nahradí hned několik drahých zařízení, jako je interaktivní tabule, LCD televizi, projektor či herní konzoli. Učitelé ZŠ a MŠ Cihelní a zapojených škol budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.
Realizace projektu byl zahájen 1.11.2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.
Školy zapojené do projektu:
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola  a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Prameny,  Karviná, příspěvková organizace
Základní škola  a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola  a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

 


EU a Interreg

Naše škola je zapojena do projektu:

AdTech

Cíl projektu: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšit uplatnitelnost na trhu práce. Vytvoření lepších podmínek pro kvalitní přípravu žáků ZŠ pro jejich uplatnění v technických oborech v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů v Karviné a Prievidzi po technicky vzdělané pracovní síle.
Název operačního programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Období: 01. 02. 2018 – 30. 06. 2020
Partneři: přeshraniční partner – Město Prievidza
Poskytovatel: Evropská Unie
Celkový rozpočet 211.574,76 EUR
Rozpočet SMK: 110.389,16 EUR
Rozpočet Prievidza: 101.185,60 EUR

Projekt “AdTech“ registrační číslo projektu: 304011D118 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

 


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KARVINÁ II; CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000823

MAP

EU a MŠMT

POZNÁVÁME INKLUZI (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00071 23)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je zaměřen na kombinaci témat osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora extrakurikulárních aktivit.

 


Projekty realizowane w roku szkolnym 2016-17


Informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“
(registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040)

Název operačního programu
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název prioritní osy
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Realizátor projektu
Statutární město Karviná
Realizováno v území ORP Karviná (tj. ve spolupráci s Dětmarovicemi, Stonavou a Petrovicemi u Karviné).

Délka trvání projektu
1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

Předpokládané náklady projektu
5.156.569,- Kč

Financování
Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Místní akční plán (MAP)
MAP = strategie vzdělávání v území se zaměřením na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tj. MŠ a ZŠ). Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu jsou:

 1. děti a žáci,
 2. pedagogičtí pracovníci,
 3. pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
 4. pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 5. pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu,
 6. rodiče dětí a žáků,
 7. vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
 8. veřejnost,
 9. zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Cíle projektu
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství se bude společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, který bude navazovat mimo jiné i na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK projektu Společná řešení pro lepší učení.


Dílčí cíle projektu:

 1. Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.
 2. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 3. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.
 4. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.
 5. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.
 6. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich talent na trhu práce.

Klíčové aktivity projektu
Podstatou aktivit v projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních a volitelných opatřeních.

 1. Akční plánování
  • rozvoj a rozšíření stávajícího partnerství, vznik řídícího výboru
  • dohoda o prioritách (vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023)
  • akční plánování
  • budování znalostních kapacit + spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na oblast Podpory budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území
 2. Realizace
  • realizace opatření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem zakotvených v Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území, což je výstup projektu z výzvy č. 46 OP VK Společná řešení pro lepší učení, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006
  • služby školního psychologa na MŠ a ZŠ
 3. Evaluace
  • vnitřní a vnější evaluační aktivity
  • vyhodnocení úspěšnosti, účinnosti a dopadů realizovaných aktivit
  • doporučení a úpravy procesů MAP a MAP samotného
 4. Řízení MAP
  • vytvoření nezbytné odpovídající organizační struktury
  • nastavení a popis komunikačních mechanismů uvnitř MAP a základních procesů fungování MAP
  • účast a spolupráce na odborných panelech organizovaných v rámci jiných projektů systémových nebo ostatních se zaměřením na proces tvorby akčních plánů rozvoje vzdělávání, komplexního systému hodnocení, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, zavedení kariérního systému učitele do praxe a inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
 5. Řízení projektu
  • stanovení realizačního týmu a způsobu řízení projektu
  • vytvoření funkčního aparátu k naplňování a řízení MAP, tj. vhodná a odpovídající organizační struktura tvořena systémem pracovních skupin a poradních orgánů
  • identifikace dotčené veřejnosti
  • základní struktura partnerství

 


Projekty realizowane w roku szkolnym 2014-15

Rodilí mluvčí do škol - registrační č.: CZ.1.07/1.1.00/55.0002

Rodilí mluvčí do škol

 

Inovace na dosah – Registrační č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0025

Inovace na dosahIdentifikace projektu:

1. Název projektu
Inovace na dosah –
Registrační č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0025

2. Typ projektu
individuální projekt ostatní

3. Operační program/oblast podpory
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

4. Předkladatel projektu
COMFOR STORES a.s.

Doba trvání projektu:
11 měsíců (1. září 2014 – 31. červenec 2015)

Projekt je koncipován tak, aby splnil podmínky výzvy OP-VK č. 51 a efektivně navázal na dosavadní zkušenosti partnerů/škol s využíváním technologií ve výuce.
Cílem projektu je poskytnout pracovníkům partnerských škol – ředitelům, pedagogům, ICT metodikům – odbornou podporu a ucelený vzdělávací program, které pomohou s dalším rozvojem kompetencí využívat informační technologie v procesu výuky na ZŠ a SŠ.
Projekt umožňuje partnerům získat pro moderní způsob výuky 1:1 vhodná dotyková zařízení a ta plnohodnotně využívat napříč všemi vzdělávacími obory.
Podstatným přesahem projektu je vznik kvalitní metodiky a posílení komunity, ve které mohou pedagogové sdílet a rozvíjet své zkušenosti s metodami moderní výuky.

 


„Společná řešení pro lepší učení“ (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/46.0006)

Projekt EU Penize do skol

Název operačního programu
Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory
Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizátor projektu
Statutární město Karviná

Délka trvání projektu
7. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu jsou:

 1. žáci základních škol (ohroženi školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze vzdělávání),
 2. pedagogičtí pracovníci základních škol,
 3. vedoucí pracovníci základních škol,
 4. pracovníci organizací působících v oblasti základního vzdělávání a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže.

Cíle projektu
Záměrem projektu je rozvoj spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou, samosprávou, relevantními organizacemi a odborníky za účelem řízení a tvorby vzdělávací politiky a strategií rozvoje v obci s rozšířenou působností (dále ORP) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce, vyhledávání žáků ohrožených školním neúspěchem či předčasným odchodem ze vzdělávání, a také podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na ZŠ.

Dílčí cíle projektu:

 1. podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání,
 2. podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze vzdělávání,
 3. výměna zkušeností mezi základními školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů, případně dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání.

 

Klíčové aktivity/Výstupy projektu

Klíčová aktivita č. 1: Realizace podpůrných programů pro žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu – individuální plány
Východiskem aktivity jsou principy tzv. inkluzivního vzdělávání, tedy uspořádání běžné školy způsobem, který může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly.

Výstupy klíčové aktivity č. 1:

 1. Uzavření smluv mezi ZŠ, rodiči a žáky o zapojení se a naplňování podpůrných programů u vybraných žáků.
 2. Individuální plány na podporu jednotlivých vybraných žáků v plánovaném počtu 400 plánů (1 žák = 1 plán).
 3. Realizace individuálních podpůrných plánů a následné zpracování případových studií podpořených žáků v předpokládaném počtu 400.
 4. Zavedení pozice školního psychologa při Magistrátu města Karviné s určenými konzultačními hodinami na jednotlivých zapojených ZŠ na území ORP.
 5. Vytvoření pozic mentorů, jejichž úkolem bude poskytovat osobní přístup k vybraným žákům, vést je v obtížných oblastech vzdělávání, učit je názorně, ukazovat a sdílet osvědčené postupy.
 6. Dle požadavků školních poradenských pracovišť budou pořízeny výukové softwary, didaktické pomůcky, relaxační a psychomotorické pomůcky a vzdělávací tablety, které umožní individuální podporu cílové skupiny.

Klíčová aktivita č. 2: Realizace podpůrných programů pro žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu – doučování a školní kluby
V rámci této aktivity budou realizovány další nástroje podpůrných programů pro cílovou skupinu žáků, a sice založení a pilotní ověření školních klubů na vybraných ZŠ a školní i mimoškolní doučování.

Výstup klíčové aktivity č. 2:

 1. Založení a činnost 3 školních klubů na vybraných ZŠ v území ORP. Posláním školních klubů je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti. Každý školní klub bude vybaven 5 PC sestavami s nahranými výukovými softwary pro různé předměty dle potřeby žáků.
 2. Realizace školních i mimoškolních doučovacích aktivit, zavedení pozic fasilitátorů.

Klíčová aktivita č. 3: Tvorba sítě relevantních organizací v regionu
Projekt směřuje k vytváření sítí na vnitřní i vnější úrovni. Úkolem vnitřní sítě škol bude vzájemný kontakt mezi školami, sdílení a předávání zkušenosti. Úkolem vnější sítě těchto škol a dalších spolupracujících relevantních článků je organizovat společná setkání se strukturovanou a moderovanou diskusí a vzájemné návštěvy pedagogů ve školách i dalších organizací.

Výstup klíčové aktivity č. 3:

 1. Vytvořena vnitřní síť ZŠ v rámci ORP (14 ZŠ, tj. 87.5% ZŠ v rámci území ORP).
 2. Vytvořena vnější síť ZŠ a dalších relevantních organizací v rámci ORP.
 3. Definována témata vhodná k podpoře a řešení na úrovni regionu ORP.
 4. Pravidelná setkávání v rámci vnější sítě.
 5. Vzájemné návštěvy pedagogů ve školách i u dalších partnerů.
 6. Zapojení škol vzdělávající žáky se SVP a předávání zkušeností v rámci inkluzivního vzdělávání.
 7. Zvýšení informovanosti o tématech „zbytečných“ školních neúspěchů žáků mezi pedagogy, rodiči a samotnými žáky prostřednictvím nástrojů publicity, v rámci třídních schůzek a akcí škol, využitím komunikačních systémů zavedených projektem.

Klíčová aktivita č. 4: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky
Klíčová aktivita je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech souvisejících s projektovým záměrem. Cílem je prohloubit odborné pedagogické způsobilosti a připravit pedagogy na práci s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání či s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výstup klíčové aktivity č. 4:
Výstupem této aktivity je organizace 10 seminářů s vybranými tématy z oblasti psychologie, speciální pedagogiky a pedagogiky. Celkem bude podpořeno 100 pedagogických pracovníků.

Klíčová aktivita č. 5: Tvorba lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v lokalitě
Cílem této aktivity je nastartování efektivního řízení lokální vzdělávací politiky v území ORP Karviná, resp. vznik návrhu lokální strategie rozvoje vzdělávání.

Výstup klíčové aktivity č. 5:

 1. Podpořeno min. 25 osob z kategorie cílových skupin pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol a pracovníci organizací působících v oblasti základního vzdělávání a volného času dětí a mládeže formou zapojení se do pracovní skupiny určené pro tvorbu strategie rozvoje vzdělávání lokality ORP Karviná.
 2. Vytvoření pozic odborných řešitelů při Magistrátu města Karviná, jejichž úkolem bude koučování pracovní skupiny při diskusích a tvorbě strategie vzdělávání.
 3. Lokální strategie rozvoje vzdělávání bude předložena jako výstup projektu v osnově:
  1. Vize a principy strategie
  2. Legislativní rámec
  3. SWOT analýza místních podmínek v oblasti základního vzdělávání a dosavadní situace
  4. Plán na řešení problémů, které analýza ukázala. Plán obsahuje cíl, opatření vedoucí k naplnění cílů, časový horizont, odpovědnost za plnění daného opatření a indikátor, podle kterého poznáme, že bylo konkrétního cíle dosaženo.

Monitorovací indikátory

 1. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Celkem budou vytvořeny 4 produkty:

 1. Návrh lokální strategie rozvoje vzdělávání připraven v takové kvalitě, aby se mohl stát součástí širší strategie rozvoje ORP Karviná.
 2. Založení a pilotní ověření 3 školních klubů.
 3. Tvorba podpůrných programů pro žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu.
 4. Vytvoření vnitřní a vnější sítě relevantních organizací za účelem řešení témat ve vzdělávání vhodných k podpoře.
 5. Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání

Celkem bude v rámci klíčových aktivit č. 4 a 5 podpořeno 125 zástupců cílových skupin.

 1. Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem- dětí, žáků

Celkem bude v rámci klíčových aktivit č. 1 a 2 podpořeno 400 žáků ze 14 ZŠ nacházejících se na území ORP Karviná.

 1. Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb

Poskytovateli služeb v rámci projektových aktivit budou mentoři, fasilitátoři, 2 odborní řešitelé a školní psycholog. Minimální počty těchto pracovníků je 100 mentorů a 20 fasilitátorů.

Celkové náklady projektu
20.671.277,- Kč

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2013 – 2014

Projekt EU Peníze do škol
Projekt EU Penize do skolNázev projektu:
„Moderníškola – škola. Která nás baví“
Doba realizace projektu:
1.11. 2011- 30.4.2014
Dotace projektu:  983.201 Kč
Oblast podpory:
1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ
Operační program:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci realizace projektu učitelé školy zpracovávají DŮM-y pro následující předměty (v závěrce uvádíme autory těchto DŮM-ů, kontakty jsou umístěny na webových stránkách školy www.pzskarvina.cz).

 1. Zeměpis - Renata Linzer, Tomasz Śmilowski
 2. Matematika - 1.stupeň – Beata Siwek, Urszula Sikora
                        - 2. stupeň – Halina Pribulová, Teresa Křižánková
 3. Polský jazyk  - 1. stupeň – Gražyna Bednářová, Danuta Faranová, Urszula Sikorová, Dorota Śmilowska
                          - 2. stupeň – Ewa Cielecka, Lenka Piszczek
 4. Anglický jazyk - 1. a 2. stupeň – Renata Slowiková, Dorota Fryzová
 5. Český jazyk - 1. stupeň – Gražyna Bendářová, Beata Siwek
                        - 2. stupeň – Darina Cieślarová

Uvádíme stav po 3. Monitorovací zprávě (květen 2013).

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2011 – 2012

Rekonstrukce školní družiny proběhla díky NADACI ČEZ
V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce jedné z místností, které využívá školní družina. V rámci realizace projektu bylo zřízeno dřevěné mezipatro v části školní družiny. Na mezipatře je umístěna odpočinková zóna, kde budou moci žáci ležet, číst, relaxovat nebo si i zdřímnout. Toto místo je velmi potřebné vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků, kteří jsou ve škole již před 6,30 hod., a odcházejí až kolem 16,30 hod. Kromě školní družiny bude učebna využívána i jako netradiční víceúčelová učebna pro rozvoj čtenářských dovedností a k hodinám dramatické výchovy. Celkové náklady na rekonstrukci byly 276 500 Kč. Nadace poskytla částku 150 000 Kč. Díky této dotaci mohlo být postaveno vlastní dřevěné patro. Výměna podlahové krytiny a krytů topení byla realizována z běžného rozpočtu školy.Snímky nové školní družiny je možné si prohlédnout v Galerii.

Projekty realizowane w roku szkolnym 2008 – 2009

„Poznajmy Śląsk Cieszyński“ (projekt realizowany od r. 2003)
Projekt obejmuje wszystkie klasy. Zakłada realizację wyjazdów edukacyjnych, w trakcie których uczniowie poznają Śląsk Cieszyński po obu stronach Olzy. Podczas wyjazdów uczniowie poznają historię, geografię regionu, obserwują zjawiska przyrodnicze, oglądają  w rzeczywistości to, o czym uczą się teoretycznie w szkole. Projekt finansowany jest dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska“ i Ministerstwu Szkolnictwa.

„Szkoła obchodzi 90. urodziny. Pokażemy Wam, na co nas stać!“
Projekt obejmuje szereg imprez upamiętniających jubileusz szkoły. W tym roku szkolnym przebiegają 2 imprezy – Dzień Ucznia oraz przedstawienie „Pójdźmy wszyscy do stajenki …“. Projekt wspierany jest finansowo przez MŠMT kwotą 100 000,-- Kč (w ramach programu „Vzdělávání v jazyce národnostních menšin a multikulturní výchovy “ ).

„Czytamy dla zabawy, czytamy …“
Dzięki temu projektowi w roku 2009 uczniowie będą mieli do dyspozycji kilkanaście egzemplarzy polskich czasopism edukacyjnych (np. Świerszczyk, Kumpel, Victor Junior, Victor Gimnazjalista). Celem projektu jest rozwijanie u uczniów umiejętnośći czytania ze zrozumieniem, poprawianie kondycji języka polskiego. Uczniowie będą pracować z czasopismami na lekcjach, w świetlicy oraz w czasie przerw. Projekt wspierany jest finansowo przez MŠMT kwotą 59 500,-- Kč (w ramach programu „Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ v roce 2008“).

Wyjazdy edukacyjne organizowane przez TNP
Nasi uczniowie corocznie korzystają z możliwości zwiedzania Polski. Dzięki TNP wycieczki są dofinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“. Wyjeżdżamy do Krakowa, Oświęcimia, Bielska - Białej, Pszczyny.

Zbiór makulatury i innych surowców wtórnych
Uczniowie zbierają makulaturę, wieczka plastikowe (wspierają w ten sposób Fundację Zdrowe Miasto) , również zużyte baterie i drobne urządzenia elektryczne (w ramach „Recyklohraní“). Dzięki tym inicjatywom staramy się uczulić dzieci na problemy ekologiczne.

 

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net