Dokumenty

Regulamin szkoły (č.j. ZŠPo/421/2018)

 

Rada pedagogiczna omówiła regulamin w dniu: 29.8.2018

Regulamin obowiązuje od: 3.9.2018

 

Regulamin szkolny określa zasady wzajemnego współżycia w szkole. Precyzuje prawa i obowiązki uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły.
Częścią składową regulaminu są:

 1. Zasady oceny i klasyfikacji uczniów
 2. Regulaminy klasopracowni na terenie szkoły, stołówki, sali gimnastycznej, boiska szkolnego itd.

Podstawą regulaminu jest, Ustawa Szkolna (Školský zákon  č. 561/2004 Sb.), rozporządzenie ministra (Vyhláška č. 48/2005 Sb.), Szkolny Program Edukacji „W dziewięć lat dookoła świata“, Ramowy Program Edukacji            w szkole podstawowej (RVP). W przygotowaniu regulaminu bierze udział samorząd uczniowski. Zasady  zachowania się na terenie szkoły oraz na imprezach szkolnych  omawiane są w klasach, uczniowie dyskutują o nich z wychowawcą klasy, mają możliwość proponować zmiany. Uczniowie są zaznajamiani z regulaminem na początku roku szkolnego. Rodzice otrzymują informacje o regulaminie na zebraniach klasowych. Regulamin jest do dyspozycji w  szkole – gazetka koło głównego wejścia ) oraz na stronach internetowych szkoły ( www.pzskarvina.cz. ) Regulamin  jest dostępny w 2 wersjach językowych: po polsku i po czesku.

1. Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do

 • poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania
 • kształcenia (edukacji) wg Szkolnego Programu Edukacyjnego „W dziewięć lat dookoła świata“, przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły
 • informacji o przebiegu edukacji oraz jej wynikach
 • ustosunkowania się do wszystkich decyzji dotyczących jego edukacji, wnoszenia skarg (pracownicy pedagogiczni powinni poświęcić skargom  odpowiednią uwagę)
 • wybierania członków parlamentu (samorządu) uczniowskiego oraz prawo  być wybieranym do parlamentu uczniowskiego. Zwracać się za pośrednictwem samorządu uczniowskiego do dyrekcji szkoły
 • jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej
 • do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału nauczania lub z ważnych powodów (choroba, sytuacje losowe) nie był obecny na lekcjach
 •  ma prawo do pomocy ze strony kolegów
 • powtórnego sprawdzania wiedzy i umiejętności (we wspólnie z nauczycielem uzgodnionym     terminie)
 • do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności (szczegóły patrz zasady oceny i klasyfikacji), oceny z poszczególnych  przedmiotów otrzymuje wyłącznie za umiejętności i wiadomości – zachowanie w szkole ocenia się odrębnie
 • na ochronę przed   informacjami i czynnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi psychicznemu i fizycznemu
 • na ochronę przed molestowaniem i wszelkimi przejawami dyskryminacji i przemocy   
 • przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy odpowiedzi i wyjaśnienia
 • reprezentowania szkoły w zawodach, konkursach i olimpiadach
 • uczniowie ze specjalnymi potrzebami  mają prawo na takie formy edukacji, które odpowiadają ich potrzebom i możliwościom
 • reżymu dnia respektującego jego potrzeby fizjologiczne

 

Uczeń ma obowiązek:

 •  
 •  brać udział w edukacji wg Szkolnego Programu Edukacyjnego
 • dotrzymywać  zasady zachowania się, z którymi był zaznajomiony
 • ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie:
  • przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności
  • szanowania poglądów i przekonań innych ludzi
  • poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka
  • naprawienia wyrządonej szkody
 • jest zobowiązany do rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i terminowego wykonywania zadań domowych
 • po skończeniu nieobecności obowiązkiem ucznia jest uzupełnić w zeszycie najistotniejsze informacje (minimalny zakres: numer lekcji, data, temat lekcji, informacja, że uczeń na tej lekcji był nieobecny oraz  informacja, gdzie można znaleźć materiał - np. podręcznik)
 • uczęszczać na przedmioty nadobowiązkowe oraz do kółek, do których się zgłosił     ( po zgłoszeniu się  udział w zajęciach jest dla ucznia obowiązkowy )
 • realizować polecenia pracowników szkoły
 • dotrzymywać zasady bezpieczeństwa i higieny
 • dotrzymywać organizację zajęć szkoły, nie spóźniać się na lekcje
 • naumyślnie uszkodzone mienie szkoły naprawić lub ponieść koszty naprawy
 • w ramach swych możliwości pomagać kolegom, ewentualnie poprosić pracowników szkoły, żeby zapewnili odpowiednią pomoc chronić swoje rzeczy oraz rzeczy innych uczniów przed kradzieżą lub zniszczeniem ( np. przez konsekwentne zamykanie lokali klasowych oraz szatni ).
 • Jeżeli uczeń podejrzewa kradzież rzeczy czy pieniędzy, ma obowiązek natychmiast zgłosić ten fakt najbliższemu pracownikowi pedagogicznemu

 

2. Prawa i obowiązki opiekunów prawnych:

Opiekunowie prawni mają prawo:

 • do informacji o przebiegu i wyniku edukacji ich dziecka, uzyskania pomocy szkoły lub innych instytucji w kwestiach dotyczących edukacji
 • komunikacja z opiekunem prawnym przebiega za pomocą Dzienniczka(dokument ten może mieć różne nazwy ), e-mailu, listów, telefonicznie lub osobiście. Sposób komunikacji zależy od konkretnej sytuacji.
 • Informacje dla rodziców (opiekunów prawnych) przekazywane są również za pośrednictwem stron internetowych szkoły (www. pzskarvina.cz).
 • ustosunkować się do wszystkich decyzji dotyczących edukacji dziecka, do konsultacji z nauczycielami
 • do obecnośći na lekcjach (po uzgodnieniu w dyrekcji )
 • poprosić w uzasadnionych wypadkach o zwolnienie ucznia z nauki – zawsze pisemnie w dzienniczku ucznia (na 1 lekcję zwalnia nauczyciel, 1-3 dni wychowawca, więcej niż 3 dni dyrektor)
 • wysuwać wnioski lub mieć uwagi do pracy szkoły, dyrekcji, nauczycieli i Rady Szkoły
 • w wypadku, że rodzic ma wątpliwości co do poprawności oceny na końcu pierwszego lub drugiego półrocza, ma prawo poprosić dyrektora szkoły lub urząd wojewódzki ( w sytuacji,kiedy uczącym danego przedmiotu jest dyrektor szkoły ) o zweryfikowanie oceny. Taka prośba musi wpłynąć  najpóźniej do 3 dni od wydania świadectwa. Jeżeli dyrektor lub urząd wojewódzki nie zdecyduje inaczej, egzamin klasyfikacyjny odbędzie się  przed komisją najpóźniej do 14 dni od momentu wpłynięcia prośby o zweryfikowanie oceny .
 • W wypadku,że wątpliwości dotyczą przedmiotu wychowawczego (wychowanie plastyczne, muzyczne, fizyczne) możliwa jest tylko weryfikacja oceny ( nie ma możliwości egzaminu przed komisją).
 • poprosić o kontynuowanie w edukacji, kiedy dziecko spełniło 9 lat obowiązku szkolnego, ale nie ukończyło szkoły podstawowej
 • opiekun prawny  ucznia pełniącego obowiązek szkolny w szkole za granicą może poprosić  o egzamin z niektórych przedmiotów (np. język czeski) .Egzamin przebiega wg warunków danych Ustawą Szkolną i Rozporządzeniem MSMT

 

Obowiązkiem opiekuna prawnego jest

 • zapewnić uczęszczanie dziecka do szkoły (udział w edukacji)
 • na prośbę dyrektora szkoły omówić ważne kwestie dotyczące kształcenia dziecka
 • informować szkołę o zmianach stanu zdrowia ucznia, problemach zdrowotnych lub innych ważnych wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na przebieg edukacji
 • Informować niezwłocznie szkołę o zmianie adresu, ubezpieczalni zdrowotnej, kontaktów na opiekunów prawnych itp zmianach
 • informować szkołę o powodach nieobecności ucznia , jeżeli nieobecnośc trwa dłużej aniżeli  dwa dni (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną). Przyczyną nieobecności ucznia mogą być problemy zdrowotne lub poważne powody rodzinne.
 • usprawiedliwić nieobecność ucznia po jej zakończeniu (pisemnie w dzienniczku ucznia , najpóźniej do 3 dni roboczych od zakończenia nieobecności)
 • jeżeli nieobecność ucznia  w szkole jest planowana i trwa dłużej niż 3 dni, poprosić o zwolnienie ucznia z wyprzedzeniem ( minimalnie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem nieobecności, prośba jest do dyspozycji na stronach internetowych szkoły. Jeżeli planowana nieobecność jest krótsza niż 3 dni wystarczy informować wychowawcę klasy w dzienniczku.
 • zapewnić, żeby uczeń nadrobił zaległości powstałe na skutek wyjazdu w czasie roku szkolnego (nie dotyczy nieobecności spowodowanej chorobą lub sytuacją losową)
 • w wypadku większej ilości opuszczonych lekcji konsultować z wychowawcą klasy zapewnienie optymalnego przebiegu edukacji
 • odgłaszać posiłki w stołówce szkolnej w razie nieobecności ucznia w szkole (szczegóły patrz dokument pt.„ Zasady korzystania z posiłków przyrządzanych przez stołówkę szkolną“. Dokument znajduje się na stronach internetowych szkoły. )
 • jeżeli opiekun prawny ucznia pełniącego obowiązek szkolny za granicą nie poprosi o egzamin , jest jego obowiązkiem  zdokumentować fakt, że uczeń pełni obowiązek szkolny ( świadectwo o ukończeniu danej klasy w szkole za granicą )
 • opiekunowie prawni dziecka wymagającego specjalny sposób odżywiania ( np. różnego rodzaju diety ) są zobowiązani przed wyjazdem na imprezy trwające więcej niż 1 dzień zapewnić  w ośrodku odpowiedni sposób odżywiania dziecka. Dane na temat ośrodka ( kontakt telefoniczny, e-mail itp ) zapewni opiekunom prawnym dyrekcja, która będzie również w maksymalny sposób wspierać żądania opiekunów prawnych w stosunku do ośrodka. Jeżeli nie dojdzie do umowy między ośrodkiem i opiekunami prawnymi, dziecko nie może brać udziału w wyjeździe potwierdzić podpisem w dzienniczku zaznajomienie się z ważnymi informacjami przekazywanymi przez szkołę

 

3. Bezpieczeństwo i miejsce pracy

 1. Nauczyciele i wychowawcy poświęcają dużo uwagi bezpieczeństwu i higienie pracy podczas zajęć szkolnych
 2. Uczniowie otrzymują niezbędne informacje o ochronie zdrowia i ich bezpieczeństwa (np. szkolenia o zasadach bezpieczeństwa podczas edukacji).
 3. Podczas procesu edukacji  nauczyciele biorą pod uwagę  podstawowe potrzeby fizjologiczne uczniów
 4. Pracownicy szkoły starają się aktywnie budować pozytywne stosunki między uczniami. Pomagają uczniom w rozwiązywaniu konfliktów.
 5. Każdy uczeń dba o własne zdrowie i zdrowie swych kolegów. Jakiekolwiek zranienie uczniowie natychmiast zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, pełniącemu dyżur lub wychowawcy klasy. Szkoła prowadzi ewidencję wypadków wg przepisów.
 6. Uczniowie nie przynoszą do szkoły rzeczy niepotrzebnych do nauki, zwłaszczca rzeczy, które mogą zagrażać zdrowiu. Niedopuszczalne jest trzymanie i używanie lub rozpowszechnianie alkoholu, papierosów, narkotyków lub innych środków odurzających. W wypadku złamania tego punktu regulaminu szkoła będzie postępowała zgodnie z zaleceniami MŠMT.
 7. W razie pożaru lub innej awarii uczniowie natychmiast zawiadamiają nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 8. Uczniom nie wolno na terenie szkoły używać żadnych własnych urządzeń elektrycznych bez zgody nauczyciela.
 9. Szkoła ponosi odpowiedzialność za uczniów znajdujących się w budynku szkolnym. Po skończeniu lekcji uczniowie mogą korzystać z ogrodu (boiska), ale przebywają tam na własne ryzyko.
 10. Klasy i lokale w szkole wietrzymy tylko podczas lekcji.
 11. Otwierać okna i manipulować nimi mogą uczniowie tylko na polecenie nauczyciela.

 

4. Zachowanie uczniów w szkole i na imprezach szkolnych

 1. Uczniowie pozdrawiają wszystkie osoby dorosłe spotkane na terenie szkoły. Na początku i na końcu lekcji, kiedy nauczyciel wchodzi lub wychodzi z klasy,uczniowie wstają. Uczeń wstaje również w chwili, kiedy w czasie lekcji wchodzi do klasy osoba dorosła.
 2. Wobec osób dorosłych i kolegów jest grzeczny i uprzejmy.
 3. Uczniowie respektują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.
 4. Do szkoły uczniowie chodzą czysto i schludnie ubrani. W wypadku uczestnictwa w akcji kulturalnej przychodzą odpowiednio ubrani. Uczniowie nieodpowiednio ubrani mogą zostać na zajęciach w szkole (decyduje wychowawca klasy). Również uczniowie, którzy w okresie zimowym mają nieodpowiednie ubranie (np. brak czapki, rękawic, itp. ) nie mogą razem z klasą wychodzić na zajęcia odbywające się poza szkołą. Uczniowie w szkole zmieniają obuwie.
 5. Uczniom nie wolno wchodzić do innych klas. Przechodzić z piętra na piętro mogą tylko za zgodą dyżurującego nauczyciela. Do stołówki schodzą wg zasad ustalonych na początku roku.
 6. Uczniowie, mający lekcje w klasopracowniach lub w innych lokalach, przychodzą przed lokal przed dzwonkiem na lekcję. (Do klasopracowni i sali gimnastycznej wchodzą tylko w obecności nauczyciela.)
 7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły rzeczy niepotrzebnych do nauki, zwłaszcza rzeczy cennych i większych sum pieniężnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione cenne rzeczy.
 8. Po dzwonku uczniowie siedzą na swoich miejscach i mają przygotowane pomoce  do lekcji wg rozkładu.
 9. Na każdą lekcję uczeń przynosi dzienniczek służący do komunikacji z opiekunami prawnymi ( wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego – uczeń przynosi dzienniczek na polecenie nauczyciela ). Na prośbę nauczyciela uczeń ma obowiązek przekazać mu dzienniczek.
 10. Obowiązki dyżuru uczniowskiego w klasie
  • dba o czystość i porządek w klasie
  • po każdej lekcji ściera tablicę, dba, by na lekcji była zawsze kreda
  • jest odpowiedzialny za dziennik lekcyjny (przenosi go do innych lokali, gdzie przebiega nauka)
  • zgłasza nieobecność nauczyciela w klasie zastępcy dyrektora lub dyrektorowi (w sytuacji kiedy 5´ po dzwonku nie ma nauczyciela w klasie)
  • jest odpowiedzialny za zamykanie klasy (po skończonych lekcjach lub podczas zmiany lokalu)
  • podlewa kwiaty w klasie
  • dba o przygotowanie pomocy szkolnych (na podstawie warunków uzgodnionych z nauczycielem)
 11. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na rowerach umieszczają je w przechowalni rowerów. Rowery muszą być zamknięte.
 12. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na łyżworolkach muszą mieć do dyspozycji buty na zmianę. W razie opuszczenia budynku szkolnego przez całą klasę w trakcie zajęć lekcyjnych uczniom nie wolno używać łyżworolek (wyjątek stanowią zajęcia w ramach WF).
 13. Uczniom nie wolno pod żadnym pozorem wpuszczać na teren szkoły osób obcych (jeżeli osoby te pomimo tego wejdą, są zobowiązani natychmiast poinformować o tym najbliższego pracownika szkoły)
 14. Uczniom nie wolno w czasie nauki opuszczać budynku szkolnego (wyjątek stanowią uczniowie mający w dzienniczku wpisane zwolnienie, o swym odejściu informują nauczyciela uczącego na lekcji, którą opuszczają, wychowacę klasy, lub dyrekcję ). Klasę w czasie nauki może uczeń opuścić tylko za zgodą nauczyciela.
 15. W stołówce szkolnej uczeń utrzymuje porządek, po skończeniu obiadu sprząta stolik i zasuwa krzesło, wobec pracowników kuchni zachowuje się przyzwoicie.
 16. Na terenie szkoły oraz poza szkołą podczas imprez szkolnych uczniom nie wolno fotografować  i rejestrować na filme kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły  bez ich uprzedniej zgody. Publikowanie zdjęć kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły bez ich zgody jest zabronione.
 17. Uczniom nie wolno przynosić do szkoły większych sum pieniężnych. Jeżeli jest to w wyjątkowych sytuacjach konieczne, powinni skorzystać w danym dniu z możliwości przechowania pieniędzy u wychowawcy klasy lub innego pracownika pedagogicznego.
 18. Uczeń przynoszący do szkoły pieniądze w celu uregulowania opłaty ( np. za obiady, wycieczki szkolne, wyjazdy itp. ) powinien wpłacić je wyznaczonej osobie w danym dniu jak najwcześniej ( najlepiej przed rozpoczęciem nauki ).
 19. Pieniądze powinni mieć uczniowie cały czas przy sobie lub dobrze schowane w teczce. Pieniądze nie mogą być przechowywane w piórniku.
 20. Uczniom nie wolno manipulować cudzą własnością ( piórnik, teczka, worek do WF, ubranie w szatni itp. ) bez zgody właściciela.
 21. Na terenie szkoły i podczas imprez szkolnych nie wolno spożywać napojów energetycznych.
 22. Zasady używania komórek, tabletów i podobnych urządzeń ( dalej tylko urządzenia ) na terenie szkoły
  • uczniowie wyłączają urządzenia o godzinie 7,45 ( 1. dzwonek ) Uczniowie na lecji „0” wyłączają urządzenia przed wyjściem z szatni. Wyłączone urządzenia są przechowywane w teczce.
  • wyciągnąć z teczki i włączyć urządzenia mogą uczniowie w czasie swojej przerwy obiadowej ( w celu odebrania ewentualnej informacji od rodziców ) i po skończeniu ostatniej lekcji.
  • w wypadku ważnej sprawy uczeń zgłosi nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy konieczność kontaktowania się z rodzicem. Nauczyciel pozwoli uczniowi korzystać z komórki lub załatwi sprawę inaczej (zadzwoni osobiście, poprosi o załatwienie sekretariat itp ).
  • opiekun prawny, który potrzebuje w pilnej sprawie kontaktować się z dzieckiem, może wysłać sms, dzwonić w czasie przerwy obiadowej lub w ważnych wypadkach kontaktować sekretariat lub wychowawcę  klasy.
  • wyżej podane ograniczenia nie dotyczą zajęć, podczas których nauczyciele pozwolą korzystać uczniom z komórek w ramach rozwiązywania zadań
  • jeżeli uczeń nie respektuje powyższych ustaleń, jest to traktowane jako naruszanie regulaminu szkolnego i nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi urządzenie i oddać go uczniowi lub opiekunowi prawnemu po skończonych zajęciach.
  • uczniowie klas 1. – 5. nie zabierają ww. urządzeń na wyjazdy dłuższe niż jeden dzień ( zielone szkoły itp )
  • Uczniom podczas lekcji nie wolno korzystać z walkmanów, I-Podów, odtwarzaczy MP3, MP4 i podobnych urządzeń. Urządzeń tych zabrania się używać również podczas zajęć przebiegających poza budynkiem (wyjazdy edukacyjne, wycieczki, zajęcia w ogrodzie , zajęcia w muzeum, bibliotece, teatrze itp…) Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy nauczyciel prowadzący zajęcia lub dyżurujący zgodzi się na korzystanie z wyżej wymienionych urządzeń. Podczas pobytu w szkole uczniowie nie noszą na szyi słuchawek.

 

5. Organizacja zajęć szkolnych

 1. Nauka w szkole rozpoczyna się o godzinie 7.55
 2. Rozplanowanie zajęć szkolnych

   

  Klasy VI - IX

  Klasy I - V

  0. lekcja

  7.00 – 7.45

   

  1. lekcja

  7.55 – 8.40

   

  2. lekcja

  8.50 – 9.35

   

  3. lekcja

  9.55 – 10.40

   

  4. lekcja

  10.50 – 11.35

   

  5. lekcja

  12.05 – 12.50

  11.45 – 12.30

  6. lekcja

  13.00 – 13.45

  13.00 – 13.45

  7. lekcja

  13.55– 14.40

  13.55 – 14.40


   
 3. Drzwi do szatni ( z podwórka ) są zamknięte aż do godziny 6.55. O tej godzinie otwiera je tercjan, który równocześnie pełni dyżur w szatni do godziny 7.50. O 7.50 drzwi zostaną ponownie zamknięte.
 4. Uczniowie przychodzący do świetlicy przed  6.55 wchodzą przez główne wejście do szkoły( dzwonią na świetlicę )
 5. Uczniowie przychodzący na lekcje o godzinie 7.00 wchodzą do szatni po otwarciu drzwi o godzinie 6.55. Wyjątek stanowią uczniowie dojeżdżający, którym nie pasują połączenia – mogą wchodzić przez główne wejście ( dzwonią na świetlicę )
 6.  Uczniowie powinni przychodzić do szkoły najwcześniej 20´ przed rozpoczęciem nauki (wyjątek stanowią uczniowie dojeżdżający),  najpóźniej jednak  o godzinie 7.45.
 7. Uczniowie mający zajęcia od godziny 7.00 czekają na nauczyciela w szatni.
 8. Z szatni na teren szkoły uczniowie wychodzą o godzinie 7.30 (wyjątek stanowią uczniowie korzystający z salki do tenisa stołowego – nie wolno im wychodzić na II i III piętro)
 9. Po południu drzwi do szatni są otwierane o godzinie 12.00.
 10. Po skończonych lekcjach uczniów do szatni odprowadza nauczyciel. Uczniowie opuszczają szkołę wyjściem przez szatnię.
 11. Po skończonych lekcjach i zajęciach uczniom nie wolno przebywać na terenie szkoły. Uczniowie klas VI – IX, którzy z ważnych powodów nie mogą opuścić szkoły ( np. nie mają odpowiedniego połączenia) mogą przebywać na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą lub dyrekcją. Uczniowie ci zostaną w świetlicy szkolnej ( dotyczy tylko uczniów klasy VI pod waruniem, że świetlica ma wolne miejsca, konieczna jest opłata za świetlicę i oddanie zgłoszenia ) lub będą przebywać na aktualnie odbywających się lekcjach pod opieką nauczyciela ( nie biorą udziału w lekcjach – mogą  czytać lub odrabiać zadania domowe ).

 

6. Zasady wchodzenia do budynku i poruszanie się po budynku szkolnym – opiekunowie prawni

Ze względu na bezpieczeństwo Waszych dzieci na terenie szkoły prosimy o przestrzeganie podanych niżej zasad:

 1. Opiekunowie prawni uczniów wchodzą do budynku szkolnego w celu odebrania dziecka z szkoły lub załatwienia spraw związanych z pobytem dziecka w szkole i z pełnieniem obowiązku szkolnego. Opiekuna prawnego może zastąpić osoba do tego upoważniona przez opiekuna prawnego (np. odbiór dzieci ze świetlicy – osoby muszą być podane na zgłoszeniu ). Opiekunowie prawni są zobowiązani poinformować takie osoby o niżej podanych zasadach.
 2. Opiekun prawny przebywa na terenie szkoły tylko tak długo, jak jest to konieczne. Natychmiast po załatwieniu sprawy z powodu której wszedł do szkoły, opuszcza budynek szkolny.
 3. Opiekunowie prawni bez zgody pracownika pedagogicznego nie wchodzą do świetlicy, lokali klasowych, klasopracowni, stołówki szkolnej.  Opiekunowie prawni odbierający dzieci, czekają na nie koło głównego wejścia ( ławeczka pod rzeźbą ). Opiekun prawny odbierający dziecko z II stopnia nie wchodzi do budynku szkolnego.
 4. Rodzice wchodzący do budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych (tj. od  godz. 7:00 do 14:40) zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
  • nie wolno wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego powodu
  • nie wolno zakłócać toku pracy szkoły
  • nie wolno poruszać się samowolnie po szkole
  • należy zgłosić swoją obecność i cel wizyty w sekretariacie lub w dyrekcji szkoły, gdzie pracownicy szkoły zajmą się rozwiązaniem celu wizyty
  • po odbiór dziecka należy czekać przy głównym wejściu koło rzeźby

  Wyjątek stanowią rodzice przychodzący po dziecko do świetlicy – odbierają je bezpośrednio w świetlicy.

 5. Wchodząc do szkoły przez główne wejście należy korzystać z domofonu. W pierwszej kolejności należy dzwonić pod numer lokalu, do którego się udajemy. Dopiero w dalszej kolejności do sekretariatu szkoły. Obowiązkowo należy się przedstawić oraz podać cel wizyty. Wchodząc do szkoły, nie powinno się umożliwić wejście innym osobom.
 6. Zauważenie jakichkolwiek nieznanych lub podejrzanych osób starających się wejść na teren szkoły  oraz do budynku prosimy zgłaszać najbliższemu pracownikowi szkoły.
 7. Podczas zebrań oraz imprez szkolnych ww. Zasady będą dostosowane do aktualnej sytuacji.
 8. Wejście, z którego powinni korzystać opiekunowie prawni:
  1. Opiekun prawny przychodzący do szkoły w dowolnym celu bez dziecka wchodzi zawsze przez główne wejście (nie może korzystać z wejścia przez szatnie!)
  2. Z głównego wejścia mogą zawsze korzystać opiekunowie przychodzący z wózkiem dziecięcym. Wózek prosimy zostawić zaraz za drzwiami wejściowymi.
  3. Opiekunowie prawni wchodzący i wychodzący z budynku szkolnego w obecności dziecka:
   • od 6.15 do 6.55 i od 7.55 ( zamknięcie szatni ) – wchodzą przez główne wejście
   • 6.55-7.55 – wchodzą przez szatnie
   Wychodzenie:
   • do 12.00 przez główne wejście
   • po 12.00 (po otwarciu drzwi do szatni ) przez szatnie
 9. Parkowanie przed budynkiem szkolnym i koło przedszkola
  1. opiekunowie prawni załatwiający sprawy w szkole lub odprowadzający i odbierający dziecko w szkole mogą na okres przebywania w budynku szkolnym zaparkować przed szkołą
  2.  po opuszczeniu szkoły w najkrótszym możliwym czasie samochód musi zostać  usunięty z parkingu przed szkołą
  3. parkowanie przed szkołą bez ograniczeń jest możliwe po godz. 16:00 oraz w soboty, niedziele i święta
  4. wszyscy kierowcy wjeżdżający na podwórze szkolne są zobowiązani w maksymalnej mierze dbać o bezpieczeństwo pieszych, którzy mają tu zawsze pierwszeństwo! Samochody mogą się poruszać na terenie szkoły maksymalnie z prędkością 5 Km/h

 

W Karwinie, 29.8.2018
mgr Tomasz Śmiłowski

  dyrektor szkoły

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net