O nas

Z historii  szkoły

Różna była organizacja szkoły i różne jej oficjalne nazwy.

Myśl założenia szkoły nurtowała obywateli Frysztatu narodowości polskiej już około roku 1900.
Szkoła kiedyśZ pomocą przyszła Macierz Szkolna. Nie była to sprawa łatwa, ponieważ ojcowie miasta Frysztatu - w przeważającej części Niemcy, starali się udaremnić poczynania Macierzy Szkolnej.
Dopiero w roku 1918 doszło do otwarcia Publicznej Polskiej Szkoły Wydziałowej we Frysztacie. Pierwszym jej dyrektorem był mianowany Józef Mucha.

Naukę  w szkole wydziałowej rozpoczęto w warunkach bardzo trudnych. Z braku osobnego budynku szkolnego mieściła się  w latach 1918 – 1922  w budynku Macierzy Szkolnej nr 21, na ulicy Rajskiej, w którym mieściła się także szkoła  ludowa.

W 1922 roku ulokowano dwie klasy szkoły wydziałowej w budynku szkolnym na „Babiszowcu“ przy sądzie.

Brak kroniki szkolnej z okresu międzywojennego, która zaginęła w latach II wojny światowej, nie pozwala wnieść do dziejów szkoły wiele Szkoła dziściekawych wydarzeń z tego okresu.

Okupacja niemiecka zamknęła wszystkie polskie szkoły na sześć lat.
W styczniu 1940 roku przeprowadzono wpisy do szkoły dla dzieci Polaków. Dla tych polskich dzieci były zorganizowane tzw. klasy przechodnie, w których uczono tylko języka niemieckiego, arytmetyki i śpiewu. Przez cały okres wojny obowiązek szkolny nie był dotrzymywany.

Po zakończeniu II wojny światowej przeprowadzono w dniach 4 i 5 września 1945 roku wpisy do szkoły ludowej i wydziałowej, do których zapisało się 137 uczniów. Naukę rozpoczęto w budynku szkolnym na „Babiszowcu“ , dyrektorem mianowano Jerzego Rusnoka.

W wyniku reorganizacji szkolnictwa w Czechosłowacji doszło w roku 1953 do polączenia szkoły ludowej z wydziałową w Ośmioletnią  Szkołę Średnią.

W roku 1961 szkoła nosi nazwę Dziewięcioletnia Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania. Uczyło się w niej 402 uczniów.

W roku 1983 nazwa szkoły zmienia się na Szkoła Podstawowa  z Polskim Językiem Nauczania i obejmuje osiem klas. Liczba uczniów wynosi 278.

Niestety, liczba uczniów z roku na rok maleje, aż w końcu w roku szkolnym 2003/2004  na mocy Uchwały Przedstawicielstwa Rady Miasta Karwiny dochodzi od 1.7. 2003 do połączenia Szkoły Podstawowej w Karwinie Nowym Mieście, Szkoły Podstawowej w Karwinie Frysztacie oraz Przedszkola w Karwinie Frysztacie w jedną osobowość prawną pn.
Szkoła Podstawowawa z Polskim Językiem Nauczania i Przedszkole w Karwinie Frysztacie

Dyrektorem zostaje mgr Jadwiga Palowska, liczba uczniów wynosi 201

 

Dyrektorowie Polskiej Szkoły Ludowej we Frysztacie
Józef Mucha
Andrzej Kuczek
Józej Wagner
Henryk Rzehaczek
Rafał Bajger
Tasek-Zajicowa
Franciszek Gałganek
Jan Grohman

Kierownicy Szkoły Wydziałowej we Frysztacie
Józef Mucha
Jan Chromik
Alojzy Kocjan
Karol Marosz
Jerzy Rusnok
Franciszek Chowaniec

Dyrektorowie szkoły po roku 1968
Józef Kunz
Franciszek Buzek
Zbigniew Kocur
Janina Fierla
Jadwiga Palowska

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net