Dodatek do Regulaminu Szkolnego  ( 2.09.2021 )

Dodatek do Regulaminu Szkolnego

ZŠPo/585/2021

Według aktualnych  zaleceń  MŠMT i Ministerstwa Zdrowia obowiązuje Dodatek do Regulaminu szkolnego. Dodatek ten może zostać kiedykolwiek zaktualizowany. Dodatek obowiązuje od 1.9.2021.

 

 1. Jeżeli jakikolwiek punkt jest sprzeczny z Regulaminem szkolnym lub zawiera inne wytyczne  niż  Regulamin szkolny – pierwszeństwo ma Dodatek.
 2. Wszyscy uczniowie, opiekunowie prawni i pracownicy szkoły są zobowiązani
  do dotrzymywywania zasad zawartych w Dodatku.
 3. Uczniowie niedotrzymujący zasad zawartych w Dodatku, będą sankcjonowani wg zasad Regulaminu szkolnego.
 4. Opiekunowie prawni dziecka  zobowiązani są do  niezwłocznego informowania szkoły o zmianach  numerów telefonicznych, adresów oraz adresów e-mailowych.
 5. Opiekunowie prawni dziecka  zobowiązani są do natychmiastowego informowania szkoły o  kwarantannie ucznia, o podejrzeniu zakażenia lub o kontakcie z osobą zakażoną. W wypadku niejasności prosimy o zostawienie dziecka w domu aż do dokładnego wyjaśnienia sprawy.
 6. Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie. Uczeń wykazujący objawy choroby może nie być wpuszczony na teren szkoły. Uczniowie klas 1. – 5. zostaną umieszczeni w izolacji, uczniowie klas 6. – 9. muszą wrócić do domu. Szkoła w takich sytuacjach niezwłocznie informuje opiekunów prawnych.
 7. Analizując stan zdrowia dziecka, będziemy brać pod uwagę objawy Covid 19: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność, ból gardła, ból głowy, utrata smaku i węchu.
 8. Jeżeli uczeń będzie wykazywał  objawy Covid 19  podczas nauki, zostanie natychmiast odizolowany. Opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w jak najkrótszym czasie – zostanie poinformowany telefonicznie.
 9. Uczniowie mający  chroniczne problemy zdrowotne muszą dostarczyć do szkoły  potwierdzenie od lekarza (alergia, kaszel itp.).
 10. Uczniowie na terenie szkoły korzystają z maseczek wg aktualnie obowiązujących przepisów. Uczeń nierespektujący obowiązek korzystania z maseczki może zostać umieszczony w izolacji. Rodzice zostaną w takiej sytuacji poproszeni o odebranie ucznia ze szkoły.
 11. Uczniowie testują się wg instrukcji ministerstwa. Uczeń może wykazać się potwierdzeniem o testach z dowolnego oficjalnego miejsca testowania. Nie testują się uczniowie, którzy w okresie krótszym niż 180 dni przed testem szkolnym chorowali na Covid lub są zaszczepieni ( minimalnie 14 dni po 2 dawce ).
 12. Uczeń, który  odmówi testowania i nie wykaże się wynikiem testu z innego miejsca, zaświadczeniem o szczepieniu lub o chorobie w trakcie okresu krótszego niż 180 dni, może przebywać w szkole pod warunkiem, że respektuje specjalny reżym ( maseczka podczas całego pobytu w szkole, nie ćwiczy na lekcjach wf w sali, nie śpiewa, posiłki zjada w specjalnym pomieszczeniu).
 13. Opiekunowie prawni  nie wchodzą na teren szkoły. Problemy, pytania, sprawy związane z edukacją dziecka należy ze szkołą rozwiązywać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 14. Wyjątki z punktu 13.:
  • Umówione spotkanie z pracownikiem szkoły (wychowawca, sekretariat, nauczyciel, dyrektor itp.)
  • Zebrania klasowe
 15. Opiekun prawny lub inna osoba dorosła niebędąca pracownikiem szkoły a  wykazująca objawy  COVID 19 nie mają prawa wejść na teren szkoły.
 16.  Opiekun prawny lub inna osoba dorosła niebędąca pracownikiem szkoły poruszający się na terenie szkoły  muszą mieć nałożoną maseczkę .
 17. Opiekunom prawnym lub innym osobom dorosłym nie wolno zbliżać się do obcych dzieci, do grup uczniów, wchodzić do lokalu, w którym przebiegaja zajęcia.
 18. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej – opiekun prawny zgłasza przez domofon imię i nazwisko dziecka i czeka na nie na zewnątrz budynku szkolnego

(przed szatnią, na parkingu ).

 1. Opiekunowie prawni uczniów klasy 1. mogą do 15. września 2021 wchodzić do szatni rano z dziećmi, mogą również wchodzić do szkoły w celu odebrania dzieci ze świetlicy. Nie wolno im wchodzić do lokali świetlicy szkolnej – prosimy czekać na ławeczce pod rzeźbą.
 2. Opiekunowie prawni dzieci w klasach 1. - 5. mogą 1x w tygodniu po uzgodnieniu ze świetlicą lub wychowawcą wejść do szatni w celu kontroli szafki lub woreczka dziecka.
 3. Opiekunowie prawni  przebywający na terenie szkoły minimalizują spędzany tu czas.
 4. W czasie przerwy uczniowie opuszczają klasy tylko w celu skorzystania  z  WC, załatwienia spraw z nauczycielem lub w sekretariacie, wychodzą również na ustalonych przerwach
  – informacje na ten temat są umieszczone w klasie i na korytarzu.
 5. Jeżeli klasa (część klasy)  przechodzi na lekcję do innego lokalu, uczniowie czekają  w klasie. Do innego lokalu przechodzą z nauczycielem.
 6. Uczniom nie wolno wchodzić do innych klas.
 7. Z piętra na piętro uczniowie przechodzą tylko za pozwoleniem dyżurującego nauczyciela.
 8. Lokale będą często wietrzone. Z tego powodu temperatura może chwilowo spaść poniżej normy . Uczniowie powinni mieć do dyspozycji odpowiednie ubranie (bluza ).
 9. W stołówce szkolnej uczniowie siadają razem ze swoją klasą na wyznaczonych miejscach, zupę nalewa nauczyciel, do okienka podchodzą na polecenie nauczyciela.
 10. Natychmiast po zjedzeniu obiadu uczeń wraca do swojej klasy. Nie czeka na kolegów ani w stołówce, ani przed nią.
 11. Wychodzenie ze szkoły: 

Nauczyciel sprowadzający sprawdza sytuację w szatni. Wprowadza klasę tylko w sytuacji, kiedy uczniowie będą mogli utrzymać odpowiednie odległości między sobą.

 1. Uczniowie natychmiast po zmianie ubrania i obuwia opuszczają szatnie.  Niedopuszczalne jest  czekanie na kolegów, rozmowy i dyskusje na terenie szatni.
 2. Uczniowie klas 6. – 9. przychodzą do szatni najwcześniej o godzinie 7,30. Zaraz po przebraniu idą do swojej klasy. Przed 7,30 uczniowie mogą wejść do szatni tylko w razie bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych (intensywny deszcz, silny mróz itp.). Uczniowie mogą korzystać z ławek w ogrodzie szkolnym. Szkoła nie zapewnia w ogrodzie dyżurów. Uczniów na terenie ogrodu obowiązuje Regulamin szkolny.
 3. Rozplanowanie przerw i lekcji

 

Lekcja

Klasy 1 - 5

Klasy 6-9

0

7:00 - 7:45

1

7:55 - 8:40

2

8:50 - 9:35

3

9:55 - 10:40

4

10:50 - 11:35

5

11:45 - 12:30

12:15 - 13:00

6

13:10 - 13:55

7

14:05 - 14:50

 

 1. Klasy 1. – 5. aż do odwołania nie mają drugiego śniadania.
 2. Uczniom nie wolno dotykać rzeczy innych osób, pożyczać  pomocy szkolnych.
 3. Uczniom nie wolno  przed lekcjami WF przebierać  się  w toaletach.

 

W Karwinie 1.9.2021                            Mgr. Tomasz Śmiłowski ( dyrektor szkoły )

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net