Jak wypadła inspekcja w szkole ?  ( 22.02.2019 )

W styczniu szkołę odwiedziła Česká školní inspekce. Celem odwiedzin była kompleksowa inspekcja  i ocena poziomu i wyników pracy szkoły. W tym tygodniu otrzymaliśmy protokół z inspekcji. Dokument jest do dyspozycji w dyrekcji, otrzyma go również Rada Szkoły. Niżej pozwalamy sobie ocytować kilka  fragmentów :

 

  • Škola aktivně získává další zdroje financování, které využívá ke zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí a žáků

  • Postupnou modernizací obou budov a jejich vybavení došlo ke zvýšení úrovně kvality materiálních a prostorových podmínek školy

  • Sledované hodiny u všech přítomných učitelů základní školy dosahovaly standardní, často výborné úrovně

  • V hodinách panovala příjemná atmosféra, komunikace učitelů a žáků byla na vysoké úrovni

  • Ve škole se daří vytvářet zdravé pracovní prostředí a klima podporující efektivní průběh vzdělávání

  • V některých hodinách učitele vedli žáky k rozvoji kritického myšlení a navrhování možných řešení s odkazem na již probrané učivo

  • V cizím jazyce v dobře metodicky vedených hodinách cíleně kladli důraz na rozvoj řečových dovedností a rozšiřování slovní zásoby formou her, písniček a říkadel

  • Využívání pestrých metod výuky, kooperativních forem vzdělávánía názorných pomůcek podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků

  • Individuální výsledky vzdělávání žáků v externím hodnocení ve sledovaném období korespondovaly s průběžnou klasifikací žáků a výsledky školy byly nad republikovým průměrem

  • Zapojení školy do projektů a soutěží, pestrá nabídka a realizace různorodých školních i mimoškolních aktivit včetně aktivního působení školního žákovského parlamentu účinně podporují všestranný rozvoj osobnosti dětí a žáků

 

<< powrót

web © 2008-19 MM Sound & Global Net