Nowe zasady dotyczące danych osobowych  ( 7.05.2018 )

Szanowni Rodzice

W związku z faktem, że w najbliższych dniach wejdą w życie nowe przepisy dotyczące danych osobistych ( GDPR ), dojdzie do pewnych zmian w dotychczasowych procedurach. Oczywiście o wszystkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować. Jedną z pierwszych zmian jest nowy druk dotyczący danych osobistych dzieci ( zamieszczamy go niżej ). Dokument ten w najbliższych dniach dostaną dzieci w szkole. Prosimy o jego przestudiowanie, uzupełnienie, podpisanie i przesłanie wychowcom klasowym. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z dyrekcją.

Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů a fotografováním dětí


 

Jméno, příjmení dítěte, třída:  ………………………………………………………………………………………………

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………… 

 

Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace, sídlo Dr. Olszaka 156, 733 01 Karviná-Fryštát, IČO 64628680, coby správce osobních údajů, je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce či případně zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat.

 

Osobní údaj

Účel zpracování

Uveřejnění

Souhlas*

Doba poskytnutí souhlasu

ANO

NE

Jméno, příjmení, třída žáka, dosažené výsledky, žákem označené výtvarné nebo písemné dílo

Informování o školních či mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, sportovní, kulturní, umělecké akce)

webové stránky školy, Facebook školy, školní publikace, vyvěšení na nástěnkách a dalších veřejně dostupných prostorech školy

ANO

NE

15 let po ukončení PŠD**

propagace v médiích zřizovatele školy (webové stránky města, Facebook Karviná oficiální stránka města, Instagram, Twitter, Karvinský zpravodaj, Youtube, vyvolávací systém MMK)

ANO

NE

15 let po ukončení PŠD

propagace v médiích pořádající instituce (webové stránky, Facebook, nástěnka)

ANO

NE

15 let po ukončení PŠD

Audio či video záznam žáka

prezentace a zachycení školy a školních akcí

webové stránky školy, Facebook školy, školní publikace

ANO

NE

15 let po ukončení PŠD

propagace v médiích zřizovatele školy (webové stránky města, Facebook Karviná oficiální stránka města, Instagram, Twitter, Youtube, vyvolávací systém MMK)

ANO

NE

15 let po ukončení PŠD

 

 

 

Fotografie žáka

prezentace a zachycení školy a školních akcí

webové stránky školy, Facebook školy, školní publikace, vyvěšení na nástěnkách a dalších veřejně dostupných prostorech školy

ANO

NE

15 let po ukončení PŠD

médiích zřizovatele školy (webové stránky města, Facebook Karviná oficiální stránka města, Instagram, Twitter, Karvinský zpravodaj, Youtube, vyvolávací systém MMK)

ANO

NE

15 let po ukončení PŠD

propagace v médiích příspěvkových organizací statutárního města Karviná (Regionální knihovna Karviná, Městský dům kultury Karviná) a Městské policie Karviná

ANO

NE

15 let po ukončení PŠD

Jméno, příjmení, emailová adresa zákonného zástupce

zasílání informací o doplňkových aktivitách školy (workshopy, nepovinné školní akce)

 

ANO

NE

15 let po ukončení PŠD

 

*nehodící škrtněte

** PŠD – povinná školní docházka

 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl statutárním městem Karviná informován o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu

 1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)

 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení)

 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení)

 4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení)

 5. na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)

 6. na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)

 7. podat proti správci stížnost u dozorovéhoorgánu (čl. 77 Nařízení)

   

  Jmenovaným pověřencem za školu je: Mgr. Lenka Feberová, email: poverenec@karvina.cz, kontaktní adresa: Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát.

   

  Správce osobních údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje v míře a za účelem uvedeným výše. Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Správce je možno kontaktovat na adrese Dr. Olszaka 156, 733 01 Karviná-Fryštát, emailu skola@pzskarvina.cz či datovou schránkou Whztxeh.

   

   

  Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné, a dále že se mohu výše uvedenými způsoby obrátit na správce a pověřence v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

   

   

  V Karviné dne ……………...                                                                  ..................................................

  (podpis zákonného zástupce)

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net