Dyrekcja ogłasza wybory do Rady Szkoły  ( 18.09.2017 )

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM

SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE

Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156

733 01  Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596 317 672

____________________________________________________________________________

 

 

 

Nr ew.:  ZŠPo/305/2017

 

Znak archiv:  2.1.2.   S 5

 

Załatwia: Śmiłowski Tomasz

e-mail: skola@pzskarvina.cz

 

Tel.: 596 317 672

 

Karwina 18.9. 2017

 

 

Wybory do Rady Szkoły- ogłoszenie

 

Dyrektor szkoły ogłasza wybory reprezentanta rodziców (opiekunów prawnych) do Rady Szkoły na okres listopad 2017 – październik 2020.

 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza w składzie:

Adam Michalski (przewodniczący komisji)

Beata Marcol

Tomasz Śmiłowski

 

Wybory odbędą się 28.11. 2017 w czasie trwania zebrań klasowych (przed zebraniami 1 tura, ewentualna 2 runda  wyborów  przebiegnie po zebraniach ).

Kandydatów do Rady Szkoły można proponować osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej do 1.11.2017 (adres: smilowski@pzskarvina.cz). Kandydatów do Rady Szkoły można zgłaszać również dowolnemu członkowi komisji wyborczej.

Ordynacja wyborcza:

 1. Każdy rodzic (opiekun prawny) może głosować tylko 1x.

 2. Na karcie można zaznaczyć krzyżykiem obok nazwiska tylko 1 kandydata (inaczej oznaczone karty – np. 2 kandydaci, żaden kandydat - są nieważne).

 3. Używać można tylko oryginalnych KART do głosowania (z pieczątką szkoły). Karta bez pieczątki jest nieważna

 4. Aby kandydat stał się członkiem Rady Szkoły, musi uzyskać więcej niż ½ oddanych głosów.

 5. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż ½ głosów, ogłoszona jest druga runda wyborcza, w której startują 2 kandydaci z rundy 1. , którzy uzyskali najwięcej głosów.

   

  Informacje na temat ustawy regulującej działalność RSz i jej kompetencji można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

   

 

 

W Karwinie, 18.9.2017

 

                                                                                              mgr Tomasz Śmiłowski v.r.  

                                                                                                    dyrektor szkoły

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net